Cygne Hyoga V3

Sortie en mars 2006

Cygnus v3 box 1

Cygnus v3 promo 1

Cygnus v3 promo 2

Cygnus v3 promo 3

Cygnus v3 promo 4

Cygnus v3 promo 5

Cygnus v3 promo 6

Cygnus v3 promo 7

Cygnus v3 promo 8

Cygnus v3 promo 9

Cygnus v3 promo 10

Cygnus v3 promo 11

Cygnus v3 promo 12

Cygnus v3 promo 13

 Photos officielles 

Cygne v3 photo officielle 1Cygne v3 photo officielle 2Cygne v3 photo officielle 3

Cygne v3 photo officielle 4

Cygne v3 photo officielle 5Cygne v3 photo officielle 6Cygne v3 photo officielle 7

 Photos de Oniityan 

Cygne v3 by oniityan 1

Cygne v3 by oniityan 2

Cygne v3 by oniityan 3

Cygne v3 by oniityan 4

Cygne v3 by oniityan 5

Cygne v3 by oniityan 6

Cygne v3 by oniityan 7

Cygne v3 by oniityan 8

Cygne v3 by oniityan 9

Cygne v3 by oniityan 10

Cygne v3 by oniityan 11

 Prototype 

Cygne v3 prototype